CONTACTEER ONS

JISKEVENT VZW 

Vragen, voorstellen, offertes.  Aarzel niet om ons te contacteren !

Naam

www.PrintParty.be

E-mailadres

cch@telenet.be

Adres

Pasbrugstraat 42 te 3730 HOESELT BELGIE

Onderneming

JISKEVENT VZW - BE0787.569.229

CREATIVITEIT TOT UW DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN


Retourneren en terugbetalingen

Retourneren van producten, evenals het ruilen van de maat is mogelijk. 

Kennisgeving voor EU-consumenten: Overeenkomstig artikel 16(c) en (e) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten kan het herroepingsrecht niet worden voorzien:

1. de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk persoonlijk zijn;
2. verzegelde goederen die na levering zijn ontzegeld en dus niet geschikt zijn voor retournering vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen,

daarom behoudt PrintParty zich het recht voor om naar eigen goeddunken retourzendingen te weigeren.

De levertijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en de bestemming van de levering.

De verzendtijd duurt 5-10 dagen.

Waarom duurt de levertijd zo lang?

​Wij zijn een Print On Demand-bedrijf. De uitvoering duurt 2 - 8 werkdagen om een productontwerp te maken en een bestelling uit te voeren. Dan sturen we uw bestelling op of verwittigen we u voor afhaling.


Bij problemen (levering - beschadiging -drukfouten)

Ik mis een artikel van mijn bestelling, wat moet ik doen?

We hebben uw artikelen mogelijk in afzonderlijke pakketten verzonden, dus controleer uw e-mail om te zien of een van uw artikelen afzonderlijk zal aankomen.

Als je een artikel mist in je bestelling, laat het ons dan binnen 30 dagen na levering van je bestelling weten en we zullen ons best doen om je te helpen.

Ik heb een verkeerd artikel ontvangen in mijn bestelling, wat moet ik doen?

​Als je iets hebt ontvangen dat je niet hebt besteld, stuur het dan naar ons terug en we betalen je terug zodra het terug is in ons magazijn.

Wat als het product beschadigd is in de post?

​Als iets beschadigd aankomt, stuur dan een foto van de beschadigde goederen naar cch@telenet.be en dan sturen we je graag gratis een vervangend product.

Wat als een bestelling zoek raakt in de post?

​Voor pakketten die tijdens het transport verloren zijn gegaan, moeten alle claims uiterlijk 4 weken na de geschatte leveringsdatum worden ingediend. Maar geen zorgen! We dekken de kosten van het opnieuw afdrukken en verzenden van een vervangende bestelling voor u.

Het zou ook goed zijn om te controleren of u contact opneemt met de vervoerder om te proberen de verloren bestelling te lokaliseren.

Hoe kan ik mijn bestelling volgen?

​Zodra uw bestelling klaar is voor verzending, sturen we u een e-mail met een verzendbevestiging met een trackingnummer. U kunt op dat nummer klikken om de laatste updates over de locatie van uw zending te zien via onze trackingpagina.

Bij alle problemen kan u ons contacteren op cch@telenet.be of +32(0)473/23.29.59


Algemene voorwaarden

Iedere klant die via dit platform een bestelling plaatst dient de Algemene voorwaarden inzake het gebruik van het Platform en de Algemene Voorwaarden Winkel te accepteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN WINKEL

In functie van de door de klant gekozen winkel:

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

JISKEVENT VZW , PASBRUGSTRAAT 42 , 3730 HOESELT

CCH@TELENET.BE


Maatschappelijke zetel:

JISKEVENT VZW 

PASBRUGSTRAAT 42 , 3730 HOESELT 


2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door JISKEVENT VZW aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

JISKEVENT VZW is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Tongerse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. JISKEVENT VZW behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan JISKEVENT VZW weigeren.

Een reservatie is geen verkoop. Het gekozen artikel wordt voor de klant gereserveerd in een winkel naar keuze, waar hij het kan aankopen.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa als deze in de winkel voorhanden zijn)

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

7. LEVERING 

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

7.1 Levering grote orders in België

Grote orders worden door de eigen leveringsdienst van JISKEVENT VZW aan huis geleverd in België in een straal van 20 km rond één van onze winkels. Voor bepaalde grote order met speciale prijs is de leveringsdienst niet gratis. Voor de exacte kosten voor levering van deze orders dient u zich te wenden tot de vakman in uw buurt. De kosten voor levering buiten deze zone worden duidelijk aangegeven bij de bestelling en kunnen steeds geëvalueerd worden op de productfiche.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

8. CONTACT

9 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de JISKEVENT VZW webshop .


9.3 Defecten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

10. GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a)Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), 
  • normale slijtage door gebruik;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
  • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c)De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van JISKEVENT VZW . Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door JISKEVENT VZW BVBA aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11. RECHT VAN HERROEPING

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Retourneren van producten, evenals het ruilen van de maat is mogelijk.

Kennisgeving voor EU-consumenten: Overeenkomstig artikel 16(c) en (e) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten kan het herroepingsrecht niet worden voorzien:

1. de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk persoonlijk zijn;
2. verzegelde goederen die na levering zijn ontzegeld en dus niet geschikt zijn voor retournering vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen,

daarom behoudt PrintParty zich het recht voor om naar eigen goeddunken retourzendingen te weigeren.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

13. GEDRAGSCODE

JISKEVENT VZW  onderschrijft volledig de gedragscode van BeCommerce.

14. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

15. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren . Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

16. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

17. DISCLAIMER

JISKEVENT VZW doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan JISKEVENT VZW . Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van JISKEVENT VZW zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van JISKEVENT VZW. JISKEVENT VZW  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door JISKEVENT VZW per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. JISKEVENT VZW staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.